मुदत ठेव योजना (Fixed Deposit)

मुदत ठेव योजना (Fixed Deposit)

मुदत ठेव योजनेत मिळणारा  व्याजदर:

W.E.F. – 10/05/2021

अ. क्र. कालावधी व्याजदर
1 31 दिवस ते 90 दिवस 4.00%
2 91 दिवस ते 7 महिने 5.00%
3 7 महिनेचे  वर  12 महिने पर्यंत 6.00%
4 13 महिने ते 24 महिने पर्यंत 7.00%
5 25 महिने व अधिक 8.00%

टिप: 25 महिन्यावरील मुदत ठेव मासिक (आय) योजना करता येईल.